Çalışma Konuları

Türkiye Makina Federasyonunun Çalışma Konuları:

 • Federasyon Üyesi Derneklerin ve bunlara üye meslek mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde bulunmak;
 • Federasyon Üyesi Derneklerin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini takip etmek; desteklemek; görsel ve yazılı iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle, kamuoyu ve üyeleri ile paylaşmak;
 • Federasyon Üyelerinin veya sektörel sair kuruluşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek; bunların dile getirilmesi veya giderilmesi doğrultusunda kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak;
 • Sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirmek; bu hususta sektörün görüşlerini savunarak katkıda bulunmak; yürürlükteki mevzuatta olası uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba göstermek;
 • Sektörün, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak; Sektörün mesleki etik ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak; Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak; ulusal veya uluslararası nitelikte hukuka aykırı olarak rekabet koşullarını engelleyici uygulama veya eylemlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak;
 • Federasyon Üyesi Kuruluşlar ve üyelerinin üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; Üye Derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak;
 • Türkiye’de ve dünyada, Türk Makina İmalat Sektörünün üst düzeyde lobi görevini yürütmek; sektörü alakadar eden tüm alanlarda, mevcut veya oluşabilecek kuruluşlarda temsili veya fiili görevler üstlenmek; sektörel kurum ve kurulların oluşturulmasına öncülük etmek;
 • Türkiye’de ve dünyada makina imalat sanayiinin durumunu, faaliyetlerini, kabiliyetlerini, kapasitesini, üretimini, ticaretini, teknolojisini, ilerlemesini izlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler, toplantılar ve benzeri yollardan üyelerine, kamuoyuna, sektörel kurum ve kuruluşlara duyurmak;
 • Makina konstrüksiyon ve imalatında, makinalı sistemlerin işletilmesinde ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi ve yüksek verimli ve kaliteli makinaların tasarımı ve üretimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması için üniversiteler, kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapmak; ihtiyaç halinde, bu konuda yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde destek vermek veya bizzat yürütmek;
 • Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak; bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirmek; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek; eğitim ve öğretim faaliyetlerine eğitim öğretim faaliyetlerinin, çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olmak,
 • Sektörel ve mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar, sergi ve fuarlar tertiplemek; yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak;
 • Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonları takip ederek Üye Dernekler ve bunların üyelerinin katılmalarını teşvik ve olanaklar dahilinde temin etmek; Üyelerinin ve Üye Kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunmak;
 • Kuruluş amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan her alanda, diğer federasyonlarla, konfederasyonlarla, derneklerle, birliklerle veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için müşterek çalışmalar yapmak; bunlara üye olmak; bunlarla platformlar, federasyonlar veya konfederasyonlar kurmak;
 • Türk Makina İmalat Sanayiini uluslararası alanda temsil etmek saikiyle, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, Sektörü tanıtmak; küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon, konfederasyon gibi tepe örgütlerine üye olmak; bu kuruluşların yönetim ve çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler tayin etmek; bu kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak;
 • Alt sektörlerin örgütlenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek, örgütlenememiş olanların derneklerini kurabilmelerine, yaşatabilmelerine ve Federasyona üye olabilmelerine destek vermek.
 • Üye Derneklerın, kendi alt sektörleri ile ilgili uluslararası üst örgütlere üyeliğini teşvik etmek; sektörel temsil saikiyle yapılacak etkinlik ve faaliyetlerine destek olmak.
 • Federasyon, siyasi amaçlı hiçbir etkinliğe, eyleme veya toplantıya katılamaz ve destek veremez.