Üye Derneklerin Hakları

  • Üyeler eşit haklara sahiptir; aralarında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Her Üye Dernek delegesinin Federasyon Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Üye Dernekler, istediklerinde istifa hakkına sahiptir;
  • Üyeler, Delegeleri aracılığıyla genel yönetim organlarına katılabilirler;
  • Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Federasyonun Genel Sekreterliğine ve/veya Yönetim Kuruluna iletirler.