Makaleler

Kamu Alımlarında Yerli Malı Lehine Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi!

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" çerçevesinde uygulamada makinelerin de büyük bir bölümünün dahil olduğu kamu alımlarında yerli malı teklif eden istekliler lehine önemli değişiklikler getirildi.




Buna göre söz konusu Kanunun' 74. Maddesi aşağıdaki şekildedir:

MADDE 74 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.”

“d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.”

Makine Sanayi ürünlerinin iç piyasada kullanımına sağlayacağı destek bakımından önem arz eden ve kamuoyunda "Üretim Reform Paketi" olarak adlandırılan söz konusu Kanun, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi yönünden diğer birçok  düzenlemeyi de beraberinde getirmektedir.

Kanun'un amacı dahilinde OSB ve Endüstri Bölgeleri, yüksek öğretim uygulamaları ve üniversitelerin Ar&Ge faaliyetlerindeki etkinliklerinin arttırılması, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Sanayi Sicil düzenlemeleri gibi konularda önemli değişikliklere gidilmiştir.

İlgili Kanun metnine buradan ulaşılabilir.