Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Türkiye Makina Federasyonuna Nasıl Üye Olunur?

Makina imalatı alt sektör veya segmentlerinin örgütleri olarak kurulup; aşağıdaki amaçlara hizmet eden dernekler, Federasyonun potansiyel üyeleridirler:

 • Türk Makina İmalat Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere hizmet eden, makina tasarımı ve/veya imalatında çalışan tüzel ve gerçek kişileri biraraya getirerek, Sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan;
 • Sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici tedbirler geliştirmeye çalışan;
 • Çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırarak sektörel yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Makina İmalat Sanayiinin topyekün kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan;
 • Türk Makina İmalat Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile getiren; amaçları örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken bilimsel, teknik ve ticari bilgiyi özümseyip üyelerine aktaran; ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak amacını taşıyan

Dernekler.

Yukarıdaki amaç ve fonksiyonlar esas olmak üzere, üye olacak Derneklerin

 • Federasyonun kuruluş amaçlarını paylaşmaları,
 • Tüzel kişiliklerini kazanmış olmaları,
 • Federasyonun gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip bulunmaları,
 • Federasyonun Ana Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmaları,
 • Üye tabanı ve profili ile bunların ekonomik büyüklükleri sayesinde, faaliyet alanı olarak belirlediği alt sektörün sosyo-ekonomik gücünü temsil kabiliyetine sahip bulunmaları,
 • Kendi sektörlerini Türkiye çapında temsil ediyor olmaları,

Üyelik başvurusu yaptığı tarihte en az üç (3) yıldır faaliyet gösteriyor olmaları şartı aranacaktır.

Ayrıca; kuruluş isminde “Türk” veya “Türkiye” sıfatı taşıyor olmak ve kendi alt sektörlerindeki uluslararası kuruluşlara üye bulunmak, üyelik için tercih sebebi olacaktır.

Üye Derneklerin Hakları
 • Üyeler eşit haklara sahiptir; aralarında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Her Üye Dernek delegesinin Federasyon Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Üye Dernekler, istediklerinde istifa hakkına sahiptir;
 • Üyeler, Delegeleri aracılığıyla genel yönetim organlarına katılabilirler;
 • Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Federasyonun Genel Sekreterliğine ve/veya Yönetim Kuruluna iletirler.
Üye Derneklerin Yükümlülükleri
 • Üyeler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğüne ve Federasyon etkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler;
 • Üyeler, mesleki saygınlığın korunması için kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar;
 • Üyeler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org